Alla nyheter

URVAL AV INTRESSANTA RÄTTSFALL M.M. UNDER ÅRET

MARK- OCH MILJÖRÄTT

Vikten av naturinventeringar vid detaljplaneläggning

I oktober 2023 upphävde Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) en detaljplan (mål P 15357-21) på grund av att bristande naturinventeringar hade legat till grund för antagandet av detaljplanen. Det detaljplanelagda området utgjorde fortplantningsområde för olika fladdermössarter. Kommunen hade låtit genomföra två inventeringar av fladdermusfaunan vid två olika tillfällen och på två olika platser. Vid denna typ av inventering är tidpunkten för genomförandet avgörande eftersom fladdermöss är aktiva under en viss period på året. MÖD bedömde att inventeringarna hade utförts under en olämplig tid och att kommunen inte presenterat tillräckligt med underlag för att bedöma vilken inverkan ett genomförande av detaljplanen kunde ha på fladdermössens fortplantningsområden. MÖD ansåg därför att det inte var tillräckligt utrett om detaljplanen kunde genomföras utan att skada eller förstöra fladdermössens fortplantningsområden, varför detaljplanen upphävdes.

 

Detta avgörande är bara ett i ledet av flera avgöranden från MÖD som belyser vikten av att genomföra nödvändiga och väl utförda utredningar inom planområden (se även MÖD:s domar från juni 2023 respektive december 2022, P 3304-22 och P 10706-21). Något som dessa avgöranden har gemensamt är även att de antingen berört artskyddsförordningen (2007:845) och/eller fågeldirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar).

Angående att bygga på jordbruksmark

Under året har det även kommit några avgöranden angående ianspråktagande av jordbruksmark för andra ändamål än just jordbruk. Denna praxis, som utvecklats utifrån bestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken (MB), kan ses som en fortsättning på förra årets uppmärksammade avgöranden på samma tema.

 

MÖD meddelade då två avgöranden (mål M 1026-22 och M 15064-21) som rörde anläggande av solceller på brukningsvärd jordbruksmark. MÖD poängterade då att för att den valda platsen ska godtas måste lokaliseringsutredning visa att det inte finns annan mark som är mer lämpas för ändamålet. Även om MÖD inte gav så mycket ledning kring hur omfattande en sådan utredning bör vara, mer än att det beror på omständigheterna i det enskilda fallet, så visar de aktuella målen att det i vart fall inte är tillräckligt att utredningen begränsar sig till tillgänglig mark på en viss fastighet.

 

I juli i år meddelade MÖD ett avgörande (mål P 2006-22) som gällde placering av en vindkraftspark på brukningsvärd jordbruksmark. Bland annat, likt avgörandena ovan, poängterade MÖD behovet av en lokaliseringsutredning utifrån 3 kap. 4 § MB som visar att det inte finns tillgänglig mark som är bättre lämpad för ändamålet. I det aktuella fallet hade exploatören utrett möjligheten till alternativa lokaliseringar i 15 kommuner i länet, och flera olika lokaliseringar i en av kommunerna. MÖD uttalade att omfattningen av utredningen inte kunde anses för liten och bolaget ansågs ha visat att etableringen inte på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt kunde tillgodoses på annan mark.

 

MÖD har även i två avgöranden bedömt möjligheten att bygga bostadshus på brukningsvärd jordbruksmark. Mål P 3390-22 rörde förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage där MÖD uttalade att det inte angick ett sådant allmänintresse som förutsätts för att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. I det fallet var den valda platsen inte utpekad i den fördjupade översiktsplanen som ett område lämpligt för förtätning. MÖD ansåg därför att det inte fanns skäl att ta i anspråk den brukningsvärda jordbruksmarken för att uppföra ett enstaka bostadshus. I mål P 1527-22 gällande förhandsbesked för nybyggnation för enbostadshus och garage uttalade MÖD att byggnationen ansågs tillgodose ett väsentligt samhällsintresse eftersom den utgjorde ett led i ett behov av bostadsutveckling som kommunen lyft i sin översiktsplan. Vid den efterföljande bedömningen av vald lokalisering hänvisade MÖD igen till den gällande översiktsplanen. I och med att kommunen i översiktsplanen tydligt pekat ut ett begränsat område där förtätning fick ske ansåg MÖD att utredningen gav stöd för att behovet av nybyggnation inte kunde tillgodoses på tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Nytt betänkande SOU 2023:72 ”En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande”

Den 21 november överlämnade Vattenmyndigheterna sitt betänkande SOU 2023:72 ”En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande” till regeringen. Utredningen innebär en översyn av bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) som avser vatten och omfattande miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, dagvattenhantering och dricksvattenförsörjning.

 

Betänkandet syftar bland annat till att förtydliga hur MKN för vatten ska få genomslag vid planläggning och prövning enligt PBL samt att ge kommunerna verktyg för att säkerställa att de krav på hållbara lösningar för dag- och dricksvatten som ställs vid prövning enligt PBL kan genomföras idag och vid ett förändrat klimat.

 

Mer specifikt omfattar uppdraget bland annat att utreda om nuvarande bestämmelser i PBL och MB som hänvisar till MKN är ändamålsenliga, redovisa vilka undersökningar som bör göras vid en påverkan på vattenmiljö vid genomförande av detaljplaner, bedöma kommunens möjlighet att ställa krav på utförande och underhåll av dagvattenanläggning, bedöma om det är lämpligt att i större utsträckning än idag pröva dagvattenfrågor i ärenden om lov, analysera om kommunens möjligheter att ställa krav på hushållning av vatten är tillräckliga med hänsyn till försörjningstryggheten samt om kommunens möjligheter vid planläggning att skydda grundvatten mot negativ påverkan är tillräckliga.

 

Förslaget ska medföra en tydligare, enklare och mer effektiv plan- och byggprocess för kommunernas del samt ge bättre möjligheter för kommunen att styra bebyggelseutvecklingen. Härigenom avses processen även bli mer förutsägbar för enskilda. För fastighetsägare tydliggörs även att ansvaret för dagvattenhanteringen inom den egna fastigheten ska genomföras på ett sätt som inte medför olägenhet för grannar eller en va-anläggnings funktion eller säkerhet.

 

FASTIGHETSRÄTT

Förstahandshyresgäst var skadeståndsansvarig för avtalsbrott som andrahandshyresgäst förorsakat

Högsta domstolen har den 17 oktober 2023 meddelat dom i mål nr Ö 5554-22 som rörde frågan om skadeståndsansvar för en förstahandshyresgäst gentemot hyresvärden när en andrahandshyresgäst kvarstannat i lägenheten efter att hyresperioden löpt ut och dessutom bytt ut låset till lägenheten. Högsta domstolen kom fram till att förstahandshyresgästen hade kvar sin avtalsförpliktelse att lämna lägenheten vid hyrestidens utgång även om det var andrahandshyresgästen som bröt mot avtalet genom att stanna kvar i lägenheten. En förstahandshyresgäst bär ansvar gentemot en hyresvärd för den skada som uppstår i samband med avtalsbrott som begås av andrahandshyresgästen, eftersom det är förstahandshyresgästen som har ingått avtalet med andrahandshyresgästen och är därmed ansvarig för att andrahandshyresgästen flyttar ut i tid.

FULL FART PÅ holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ 2023

Sedan förra nyhetsbrevet har mycket hänt på vårt kontor och en summering av 2023 är på sin plats! I början av 2023 välkomnade vi Mathilda Insulander som tidigare varit studentmedarbetare hos oss men som nu är en av våra biträdande jurister.

 

Pandemin satte stopp för stora sammankomster när vi precis flyttat in till vårt kontor på Sveavägen 33. Men i maj var vi glada att få bjuda in vänner och branschkollegor till vårfest för invigning av vårt kontor. Tack alla som kom och firade med oss!

 

I juni blev vår kollega David Edsman upptagen i Advokatsamfundet. Vi är numera tre advokater och tre biträdande jurister på hh.

 

Sommaren flög förbi och i augusti kom biträdande juristen Ruben Evensen tillbaka till kontoret efter sin föräldraledighet. Hösten flöt på och utöver att vi arbetat på med våra ärenden deltog byrån i november på den årliga Miljörättsdagen. Vi hann även med en intern konferens på Villa Sandudden där byrån gick igenom föregående verksamhetsår och riktade blicken framåt.

 

2023 har varit ett mycket händelserikt år och när vi nu närmar oss årsslutet så vill vi på hh passa på att önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

holmgrenhansson söker en ny studentmedarbetare

Är du juriststudent och intresserad av mark- och miljörätt och fastighetsrätt? Just nu söker vi på holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB en ny studentmedarbetare till vårt team.

Vi söker en student som har läst eller läser termin 3 och som är intresserad av våra specialistområden mark- och miljörätt och fastighetsrätt. Som studentmedarbetare blir du en del av vårt team och får bistå advokaterna och biträdande juristerna med utredningar. Du får även sköta delar av byråns administrativa arbete. Önskvärt är om du kan arbeta 1-2 dagar i veckan på vårt kontor. Om detta låter som något för dig, skicka din ansökan till mathilda@holmgrenhansson.se. Urvalsprocessen sker löpande så inkom med din ansökan redan idag!

holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB är en affärsjuridisk advokatbyrå med ett huvudsakligt fokus på mark- och miljörätt och fastighetsrätt. Byrån startade med målet att göra skillnad i advokatbranschen utan traditionella hierarkier och utan inbördes konkurrens. För oss är det viktigt att samtliga medarbetare ska ha balans mellan jobb och privatliv, varför vi har en prestigelös och stimulerande arbetsmiljö med högt i tak och gott arbetsklimat med mycket värme. Allt för att vi ska trivas på jobbet!

Nytt fokus hos holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ!

År 2009 startade Carina och Anette holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ för att göra skillnad i advokatbranschen och skillnad har vi gjort sedan dess. Anette har nu efter alla roliga år på byrån bestämt sig för att gå vidare och börja som chefsjurist på Aurobay, som är en del av bilbranschen.

 

Advokaterna Carina Holmgren och Mikaela Hansel Holmgren kommer tillsammans med biträdande juristerna David Edsman, Ruben Evensen, Josefine Ekroos och övriga medarbetare att jobba vidare med våra fantastiska klienter och fortsätta att vårt arbete inom våra specialistområden. Det betyder fortsatt och än mer fokus på ärenden om vatten, mark-och miljörätt och fastigheter. Vi fortsätter också att processa inom dessa områden och att arbeta vidare med infrastrukturfrågor.

 

Vi önskar Anette all lycka till i en ny och spännande bransch. Vi fortsätter förstås också att göra skillnad i advokatbranschen!

VI VÄLKOMNAR!

Vi växer så att det knakar och välkomnar nu Ruben Evensen som biträdande jurist hos oss. Ruben kommer närmast från Nacka tingsrätt och kommer i huvudsak att arbeta inom ett av våra fem specialistområden miljörätt. Läs gärna mer om Ruben under fliken ”VILKA”.

VI VÄLKOMNAR!

Vi välkomnar Josefine Ekroos tillbaka till oss numera som biträdande jurist. Josefine kommer i huvudsak att arbeta inom ett av våra fem specialistområden miljörätt. Läs gärna mer om Josefine under fliken ”VILKA”.

VI REKRYTERAR IGEN

Vill Du arbeta på en av Sveriges modernaste advokatbyrå? Då har Du hamnat rätt. Vi driver tillsammans en advokatbyrå med höga ambitioner att göra skillnad i den traditionella advokatbranschen och vår vision är att vara Sveriges attraktivaste affärsjuridiska byrå. Vi tror att en framgångsrik advokatbyrå ska drivas som ett ”vanligt” företag där alla är lika viktiga, där kundnyttan är avgörande för verksamheten och där det finns stora möjligheter att utvecklas. Om Du delar våra tankar och idéer och tror att Du kan bidra till vår organisation, då kanske Du vill bli en av oss. Vi söker nu jurister med erfarenhet med stort intresse för mark- och miljörätt och vi ser gärna att Du har några års erfarenhet inom området från annan advokatbyrå, domstol, bolag eller myndighet. Tidigare erfarenhet av att driva processer i mark- och miljödomstol är meriterande. Läs mer gärna mer om tjänsten i vår annons.

 

VI VÄLKOMNAR!

Vi välkomnar juridikstudenterna Josefine Ekroos och Mathilda Insulander. Josefine har valt att skriva sin uppsats i miljörätt hos oss och Mathilda kommer under sin studietid att arbete med administration och allmänna kontorsgöromål på byrån.

VI REKRYTERAR

Vill Du arbeta på en av Sveriges modernaste advokatbyrå? Då har Du hamnat rätt. Vi driver tillsammans en advokatbyrå med höga ambitioner att göra skillnad i den traditionella advokatbranschen och vår vision är att vara Sveriges attraktivaste affärsjuridiska byrå. Vi tror att en framgångsrik advokatbyrå skall drivas som ett ”vanligt” företag där alla är lika viktiga, där kundnyttan är avgörande för verksamheten och där det finns stora möjligheter att utvecklas. Om Du delar våra tankar och idéer och tror att Du kan bidra till vår organisation, då kanske Du vill bli en av oss. Vi söker nu jurister med erfarenhet från något av våra specialistområden och som har genomfört notarietjänstgöring.

JURIDISKA FRÅGOR P G A DEN RÅDANDE PANDEMIN

På grund av den rådande pandemin och beslut om restriktioner från Folkhälsomyndigheten arbetar vi tills vidare i huvudsak hemifrån. Möten såväl interna som externa håller vi förstås digitalt. Vi arbetar dock som vanligt och vi är förstås er behjälpliga i alla de juridiska frågor som den pågående pandemin kan ge upphov till inom t.ex. avtalsrätten där frågor om pandemin utgör force majeure kan bli aktuella, inom upphandlingsrättens områden och även frågor kring hantering av personuppgifter. Som alltid är vi tillgänglig för era juridiska frågor.