HOLMGRENHANSSONS PERSONUPPGIFTSPOLICY

Antagen den 25 maj 2018

 

Vi på holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB värnar om våra klienters, samarbetspartners och anställdas integritet och är alltid måna om att följa gällande dataskyddsregelverk.

 

Denna policy har antagits för att säkerställa att alla inom vår organisation följer dataskyddsreglerna. Dokumentet ger en tydlig insyn i hur holmgrenhansson behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för dig som är klient, motpart eller annan person knuten till ett juridiskt uppdrag hos oss. Policyn förklarar också hur vi behandlar personuppgifter om dig som söker anställning hos oss, är anställd, är kontaktperson för någon av våra leverantörer, prenumererar på vårt nyhetsbrev, besöker vår hemsida eller har deltagit i något av våra frukostmöten, seminarier, mingel eller övriga aktiviteter.

 

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med den vid tillfället gällande lagstiftningen och enligt denna personuppgiftspolicy. Policyn gäller för holmgrenhanssons alla anställda och konsulter, på alla marknader och vid var tid.

 

1. Grundläggande principer för all personuppgiftshantering på holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ

 

Nedanstående grundläggande principer iakttas alltid när personuppgifter behandlas.

 

1.1 Laglighet, skälighet, transparens

 

Vi behandlar alltid personuppgifter på ett lagligt, korrekt och transparent sätt. Det innebär att varje typ av behandling baseras på en giltig laglig grund, såsom exempelvis fullgörande av avtal, fullgörande av en rättslig förpliktelse, för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller av berättigat intresse eller efter det att vi har inhämtat samtycke.

 

Utgångspunkten är att vi alltid för en tydlig kommunikation med den vars personuppgifter registreras för att säkerställa medvetenheten om vilken behandling som utförs, varför den utförs, om uppgifterna delas med tredje part samt om hur länge uppgifterna lagras.

 

1.2 Ändamålsbegränsning

 

Vi samlar enbart in och behandlar personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och är tydliga med att personuppgifterna inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

 

1.3 Uppgiftsminimering

 

Vi ser alltid till att de personuppgifter som behandlas är adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i förhållande till ändamålen. Vi säkerställer att uppgifterna som samlas in verkligen behövs och efterfrågar inte information bara för att den kanske kan vara bra att ha.

 

1.4 Riktighet

 

Vi är noggranna med att säkerställa att de personuppgifter som vi behandla är korrekta och om nödvändigt uppdaterade. De personer vars uppgifter vi lagrar har rätt att kräva justering av sina uppgifter (se avsnitt 6).

 

1.5 Lagringsbegränsning

 

Vi lagrar aldrig personuppgifter under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, relevant lagstiftning och de vägledande reglerna för god advokatsed. När uppgifterna inte längre behövs gallras de, vilket innebär att de antingen raderas eller avidentifieras.

 

Nedan följer en redovisning av vilka personuppgifter som behandlas på holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ och varför.

 

2. Klienter och andra personer med anknytning till juridiskt uppdrag

 

Vi är ansvariga för alla personuppgifter som behandlas i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Oavsett relationen du har till oss behandlar vi alltid dina personuppgifter med respekt och i enlighet med all gällande lagstiftning och god advokatsed.

 

2.1 Vilka personuppgifter vi behandlar

 

Personuppgifterna som samlas in av oss kan variera beroende på uppdragets syfte, omfattning och natur, vi ser dock alltid till att följa våra principer om uppgiftsminimering. Generellt kan dock sägas att vi samlar in följande uppgifter.

 

För klienter samlar vi alltid in namn och adress för att kunna fakturera för vårt uppdrag, i vissa fall kan även uppgifter om kontonummer eller liknande samlas in av samma anledning. Därutöver samla vi in uppgifter relaterade till själva uppdraget vilket varierar beroende på uppdragets natur samt kontaktuppgifter till klienten (såsom adress, e-postadress och telefonnummer, fastighetsuppgifter m.m.)

 

När det gäller klienter i form av juridiska personer samlar vi in uppgifter kopplade till den person eller de personer, som är kontaktperson hos företaget, organisationen eller myndigheten. Det rör sig främst om namn, titel, arbetsgivare och övriga kontaktuppgifter (såsom e-postadress och telefonnummer) samt de uppgifter som är direkt relaterade till själva uppdraget.

 

I fråga om motparter gäller samma insamling av uppgifter. I de flesta fall nöjer vi oss dock med att samla in namn och adress för att säkerställa att vi inte hamnar i en jävssituation. I övrigt kan vi även samla in andra uppgifter för att säkerställa att vi på ett adekvat sätt kan undersöka just om vi riskerar jäv i enlighet med advokatsamfundets vägledning.

 

Namn, titel, kontaktuppgifter, (såsom adress, e-postadress och telefonnummer) kan även komma att samlas in för andra personer med anknytning till juridiska uppdrag, t.ex. kontaktpersoner till klient, motpartsombud, vittnen, sambo o.s.v.

 

I enstaka fall kan vi behandla uppgifter om att klient, kontaktperson eller verklig huvudman för klient har fällts för brott, haft näringsförbud eller har flera konkurser bakom sig, haft dålig publicitet som gäller affärsförhållanden eller på annat sätt kan antas vara oseriös. Vi kan också samla in enstaka uppgifter om att uppdraget utgör, eller misstänks utgöra, led i penningtvätt eller annan brottslig gärning.

 

Vi inhämtar ofta personuppgifterna av den som personuppgifterna tillhör, men vi kan även komma att inhämta uppgifter från annan person som förekommer i uppdraget. Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning av information från allmänt tillgängliga register eller offentliga myndigheter.

 

2.2 Varför och på vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 

Uppgifterna ovan behandlas av oss för att vi ska kunna utföra, dokumentera, administrera, handlägga och utvärdera uppdraget samt för att tillvarata klientens intressen. Därutöver behövs uppgifterna för att fakturera för våra tjänster samt för att kunna hålla kontakt med de som är berörda av det uppdrag vi utför. Utöver detta behandlas uppgifterna för att genomföra obligatoriska jävs- och penningtvättskontroller samt för att kunna genomföra andra åtgärder som krävs för att vi ska kunna utvärdera och besluta om vi kan åta oss uppdraget och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i övrigt.

 

Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt alla lagar, regler (särskilt Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed) och andra författningar. Personuppgifter för dessa ändamål behandlas av holmgrenhansson på grund av holmgrenhanssons och klientens berättigade intresse att fullgöra avtalet med klienten samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åligger holmgrenhansson.

 

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra uppdraget med klienten på ett effektivt, funktionellt och serviceinriktat sätt, för att kunna utföra en effektiv och korrekt fakturering samt för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara klientens eller holmgrenhanssons rättsliga anspråk.

 

2.3 Vilka delar vi personuppgifterna med?

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan holmgrenhansson och dig, (ii) då det inom ramen för uppdraget är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi skäliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån motsvarar den inom EU/EES.

 

3. Arbetssökande

 

Vi är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas i samband med rekrytering till vår verksamhet.

 

3.1 Vilka personuppgifter vi behandlar

 

De personuppgifter som vi kan komma att behandla i en rekryteringsprocess är namn, kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-postadress), den sökta tjänsten, information som framgår av ditt personliga brev, CV eller andra handlingar som du lämnar, information lämnad av referenser, resultat från tester i samband med rekryteringen, anteckningar från intervjuer och samtal under rekryteringen samt anteckningar och analyser kring dig av rekryteringskonsult eller annan tjänsteleverantör anlitad i samband med rekryteringen.

 

3.2 Varför och på vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 

Personuppgifterna behandlas för ändamålet att genomföra rekryteringsförfarandet. Personuppgifterna behandlas på grundval av holmgrenhanssons berättigade intresse av en effektiv och framgångsrik rekrytering. Efter det att rekryteringsförfarandet är avslutat behåller vi, om du vill dina personuppgifter, för framtida rekryteringar. Du kan när som helst höra av dig till oss, så raderar dina personuppgifter.

 

3.3 Vilka delar vi dina personuppgifter med?

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan holmgrenhansson och dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 

4. Kontaktpersoner för leverantörer och liknande

 

Som kontaktperson för leverantör eller samarbetspartner till oss kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter. Vi är ansvariga för alla personuppgifter som behandlas om dig som kontaktperson.

 

4.1 Vilka personuppgifter vi behandlar

 

De personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig som är kontaktperson utgörs av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress och telefonnummer) samt anteckningar och sammanfattningar från möten vi har haft med dig.

 

Personuppgifterna lämnas till oss av dig, leverantören, samarbetspartnern eller någon som förmedlar kontakten mellan oss eller inhämtas av oss från sådana personer eller från privata eller offentliga register eller andra källor.

 

4.2 Varför och på vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera, bevara och utveckla relationen med leverantören eller med samarbetspartnern. Personuppgifter för dessa ändamål behandlas av holmgrenhansson på grundval av holmgrenhanssons berättigade intresse att administrera relationerna med våra leverantörer och samarbetspartners, för att bevara och utveckla relationerna med våra leverantörer och samarbetspartners samt för att marknadsföra holmgrenhansson.

 

4.3 Vilka delar vi dina personuppgifter med?

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan holmgrenhansson och dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utfor uppdrag för vår räkning. Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 

5. Hemsida, nyhetsbrev, frukostmöten, kurser, mingel och övriga aktiviteter

 

holmgrenhansson anordnar olika aktiviteter, såsom kurser och seminarier där vi behandlar personuppgifter. Vidare har vi ett nyhetsbrev där vi uppdaterar kunder och andra om nyheter som rör holmgrenhansson och den juridiska utvecklingen inom våra verksamhetsområden. Utöver det samlas vissa personuppgifter in vid besök av vår hemsida. Du har alltid rätt att motsätta dig all marknadsföring som vi skickar till dig. Detta gör du enklast genom att klicka på ”avprenumerera” längst ner i varje mailutskick eller genom att du kontaktar oss på info@holmgrenhansson.se.

 

5.1 Vilka personuppgifter vi behandlar

 

De personuppgifter som vi kan komma att behandla utgörs av namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer och e-postadress), uppgifter om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick och om önskat deltagande i seminarium eller evenemang samt om, det gäller ett seminarium eller evenemang med mat, särskilda matpreferenser. Vid besök på holmgrenhansson.se samlas det in uppgift om IP-adress, besökta sidor, tidpunkt och varaktighet för besöket.

 

5.2 Varför och på vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ändamålet att administrera inbjudningar till seminarier, evenemang och i samband med våra utskick av nyhetsbrev samt för att administrera och genomföra sådana seminarier eller evenemang. Personuppgifter för dessa ändamål behandlas av holmgrenhansson på grundval av holmgrenhanssons berättigade intresse av att administrera utskick till dig samt att administrera genomförandet av seminariet eller evenemanget med dig som deltagare.

 

Vid besök på holmgrenhansson.se kan personuppgifter komma att behandlas för ändamålen att möjliggöra en effektiv och enkel kontaktpunkt mellan holmgrenhansson och potentiella klienter eller andra personer samt för att analysera användningen av vår hemsida och utveckla hemsidan. Personuppgifter för dessa ändamål behandlas av holmgrenhansson på grundval av holmgrenhanssons och besökares berättigade intresse. Behandling som grundar sig på̊ intresseavvägning är enligt vår bedömning nödvändig för holmgrenhanssons berättigade intresse av att effektivt hantera potentiella framtida klienter och erbjuda effektiv service och marknadsföra våra tjänster.

 

5.3 Vilka delar vi dina personuppgifter med?

 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de falldå (i) det särskilt överenskommits mellan holmgrenhansson och dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

 

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. På grund av att vi använder Google Analytics på holmgrenhansson.se kan dock vissa data komma att lagras utanför EU/EES.

 

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi skäliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån motsvarar den inom EU/EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå̊ eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder.

 

Om någon del av holmgrenhansson.se länkar dig till andra hemsidor omfattas inte dessa länkar av vår personuppgiftspolicy. Vi är inte personuppgiftsansvariga för sådan behandling och vi rekommenderar därför att du läser igenom de personuppgiftspolicyer som publiceras på dessa andra hemsidor så att du förstår deras förfaranden för insamling, behandling och utlämnande av personuppgifter.

 

6. Dina rättigheter

 

Du har i relation till holmgrenhanssons behandling av dina personuppgifter vissa rättigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. Dessa rättigheter innefattar rätt till radering av dina personuppgifter, rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter, rätt att begära att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller rätt att begära att få ut dina personuppgifter.

 

Härutöver har du rätt att när som helst invända mot vår behandling för marknadsföring som vi skickar till dig. Du kan utöva denna rätt genom att klicka på ”avprenumerera” i de e-postmeddelandena med marknadsföring som vi skickar till dig eller genom att du kontaktar oss på info@holmgrenhansson.se.

 

Likaså̊ har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter skulle grundas på samtycke. Att du återkallar ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas, och inte heller behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på andra rättsliga grunder än samtycke.

 

Vi besvarar samtliga förfrågningar vi får från de personer vars personuppgifter vi behandlar och som vill utöva sina rättigheter avseende vår behandling av deras personuppgifter.

 

Det kan finnas associerade villkor och begränsningar i förhållande till dessa rättigheter och på grund av att holmgrenhansson har flera förpliktelser som åvilar oss enligt lag, regler (särskilt Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed) och andra författningar, vilket gör att dessa rättigheter till viss del kan vara begränsade för dig.

 

Du kan alltid lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i Sverige eller i det land där du bor eller arbetar rörande vår behandling av dina personuppgifter. Du hittar mer information om utförandet av ett sådant klagomål här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/dataskyddsmyndighetens-roll/klagomal/

 

7. Kontaktuppgifter

 

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter? Du kan alltid höra av dig!

holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB

Ingmar Bergmans gata 4

114 34 Stockholm

tel + 46 8 410 66 900
info@holmgrenhansson.se

www.holmgrenhansson.se

 

Kontaktuppgifter till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd:

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm, www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden